go build 命令简介

go build 简介 (1)
    用于编译源码文件或代码包
    编译非命令源码文件不会产生任何结果文件
    编译命令源码文件会在该命令的执行目录中生成一个可执行文件

go build 简介 (2)
    执行该命令且不追加任何参数时,它全试图把当前目录作为代码包并编译
    执行该命令且以代码包的导入路径作为参数时,该代码包及其依赖会被编译
        加入 -a 标记后所有涉及到的代码包都会被重新编译
        不加入 -a 标记,则只会编译归档文件不是最新的代码包
    执行该命令且以若干源码文件作为参数时,只有这些文件会被编译

  • 595
  • A+
发布时间:2019-01-09 14:49:15